Политика за защита на личните данни

Информация за нас

„„Интегрирани училищни системи" ЕООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 204535931, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1618, ул. Голям Братан No 10, e-mail: contact@intss.bg

Информация за контакти, относно опазване на личните данни

„Интегрирани училищни системи" ЕООД

...

contact@intss.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни:

...

Какво представляват личните данни

Според чл.4, т.1 от Регламент 2016/679 „лични данни“ означава всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Как и защо използваме личните Ви данни

За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения ние обработваме идентификационните Ви данни, трафичните Ви данни и други лични данни, с цел да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Обработката се извършват с цел:

С оглед наш легитимен интерес ние използваме данните Ви за идентификация (с изключение на ЕГН), съобразно легитимния ни интерес да извършим основен анализ на данните Ви с цел да пригодим предлаганите от нас услуги към индивидуалните Ви потребности и да Ви предложим нови услуги, които да ги задоволяват.

Целите на този вид обработка са свързани с:

Какви данни обработваме

данни за идентификация, с оглед сключването на договор с физическо лице :

трафични данни

данни, изискуеми съобразно изискванията на нормативен акт

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме адекватни организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти (ISO 27001:2013 и др.)

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като псевдонимизация.

Вашите данни могат да бъдат анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи , позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизираните данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не са лични данни.

За колко време обработваме Вашите лични данни и данните на Вашето дете

По правило, прекратяваме използването на Вашите лични данни и данните на Вашето дете, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните. В случай на висящо съдебно или административно, ще съхраняваме Вашите данни до приключване на производствот

Право на информация

Вие имате право да поискате:

Право на корекция

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане не по-късно от един месец от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 60 дни.

Право на възражение

По всяко време имате право да:

Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

Право на изтриване

Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас или Вашето дете, в случай че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

Право на жалба

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Право на възражение срещу обработка за целите на директния маркетинг поради наш легитимен интерес

Когато обработваме лични данни поради наш законен интерес, за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

Компетентни органи за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, е-мail: kzld@cpdp.bg

Заявленията за упражняване на правата се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда за оформяне и подаване на електронен документ, предвиден в действащото законодателство. Заявлението следва да съдържа: а) име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; б) описание на искането; в) предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679; г) подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция; д) при подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и съответното пълномощно.

Уведомление при нарушение сигурността на личните данни

При наличие на нарушение на сигурността на обработваните лични данни ние, в срок от 72 часа от узнаването, уведомяваме, по надлежен ред, надзорния орган–Комисията за защита на личните данни. Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за Вашите правата и свободите или тези на Вашето дете, ние Ви изпращаме надлежно уведомление за нарушението на сигурността. В случай, че индивидуалното уведомление изисква усилия, които са непропорционални, ще направим публично съобщение, така че да бъдете информиран за това, че сме:

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашите интернет сайтове, мобилни приложения и IVR меню. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашите интернет сайтове, мобилни приложения и IVR меню. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана към 12.06.2018 г.